Een kind testen op hoogbegaafdheid

Wat is de gebruikelijk weg als je een kind op hoogbegaafdheid wilt testen?

 

Meestal valt de eerste confrontatie met het anders-zijn van het kind binnen het schoolleven, omdat dat de eerste kennismaking met een ander systeem is dan de thuissituatie. Het hangt van de ervaren problematiek af welke weg u gaat bewandelen. Drie mogelijkheden:

 

 

  • Via de school: de school signaleert problemen met het kind en stelt het bij de ouders aan de orde of andersom. Vaak is er in dit geval sprake van wisselwerking tussen ouders en school inzake de problematiek van het kind. In dat geval hangt het af van de prioriteitsstelling van de ervaren problematiek door de school of ze ook budget beschikbaar wil stellen om het kind via de Schoolbegeleidingsdienst te testen. NB. Detail: kosten test voor de school.
  • Via de huisarts of kinderpsycholoog: De problemen uiten zich vooral thuis. Op school is een heel ander kind te zien. Daarom is het voor de school moeilijk in te schatten en in te voelen waar de problemen liggen. Vaak vloeit daaruit voort dat de school niet toe is aan het testen van een kind. In dat geval zullen de ouders de thuis ervaren problematiek van en met het kind aan de schoolleiding en leerkrachten duidelijk moeten maken en vragen om hun inzicht en of er mogelijk sprake zou kunnen zijn van hb-problematiek. Hier vloeit ook uit voort dat ouders en school zich op heel ander punt bevinden in het traject dat afgelegd wordt t.a.v. de mogelijke hb-problematiek van het kind. Veel ouders gaan zelf verder op zoek naar informatie en vragen hun huisarts om een verwijzing naar een kinderpsycholoog, die op de hoogte is van hoogbegaafdheidsproblematiek. NB. Detail: kosten psycholoog en test meestal vergoed door ziektekostenverzekering bij verwijzing via huisarts.
  • Rechtstreeks op zoek naar hulpverlening: problemen worden gesignaleerd.  Ouders gaan rechtstreeks buiten de school of huisarts om op zoek naar informatie en testen. Deze situatie kan ontstaan doordat de school of huisarts signalen van de ouders of het kind niet of onvoldoende honoreert in de ogen van de ouders. Of doordat ouders niet van de andere mogelijkheden op de hoogte zijn.  Vaak mondt zelfstandig zoeken van begeleiding uit in een test en begeleiding bij een psycholoog, of andere hulpverlener, of in een test bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek van de Katholieke Universiteit Nijmegen http://www.socsci.kun.nl/psy/cbo/

 

Test hoogbegaafdheid kind: het traject

Het totale traject van oppakken signalen, onderkennen signalen, in gesprek gaan met school en komen tot noodzakelijke begeleiding op school en thuis neemt gemiddeld (basis: gesprekken met ouders)  een tijdsbeslag van ca. 2 en een half jaar. Hoe eerder problemen worden onderkend hoe meer mogelijkheden om adequaat in te grijpen, hoe beperkter de gevolgen. Signalering van hoogbegaafdheid bij kinderen in de onderbouw van de basisschool verdient om deze reden de voorkeur.

Lees ook eens het boek Misdiagnoses van hoogbegaafdheid over het overlappen van kenmerken die horen bij zowel hoogbegaafdheid, als bijvoorbeeld autisme, AD(H)D en depressies. Veel hoogbegaafde kinderen krijgen een verkeerde diagnose, omdat er in de reguliere gezondheidszorg niet voldoende kennis is over de problemen die kunnen voorvloeien uit hoogbegaafdheid.

 

Meer informatie

Boekrecensie

Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?

"Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?"

Janneke van Oorschot.

Verhalen van zeven slimme, heel verschillende brugklassers en hun mentor.

Aan het woord is...

Richelle de Deugd

Richelle de Deugd 

eigenaar Hobega

"Hoogbegaafden kunnen zich heel erg ‘niet begrepen’ en ‘niet gezien’ voelen (zoals ze werkelijk zijn) door mensen in hun dagelijkse omgeving."

Casus

Zoon van Martin

‘Toen ik voor het eerst bij jou kwam was het alsof ik van binnen een BMW motor had maar omdat ik niet op wilde vallen, verstopte ik mezelf in een Lada carrosserie.'