‘Heeft een christelijke leerlijn voor hoogbegaafden zin?'

Heeft een christelijke leerlijn voor (hoog)begaafde leerlingen zin?


Hoe kunnen we christelijke (hoog)begaafde kinderen optimaal tot bloei laten komen in onderwijs,
opvoeding en kerk? Over deze vraag willen met elkaar nadenken op het PO/VO symposium van 8
oktober 2020. Zien we in het onderwijs, thuis en kerk de noodzaak om een antwoord te vinden op de
vraag hoe optimaal aan te sluiten bij de capaciteiten van (hoog)begaafde kinderen?


Ieder mens heeft unieke gaven en talenten ontvangen, vanuit bijbels perspectief mogen deze
volledig tot bloei komen en versterkt worden. Vragen waar we op het symposium bij stil zullen staan
zijn de volgende: Hoe gebruik je als christelijke (hoog)begaafde je talent en kun je van betekenis zijn
voor de maatschappij? Wat ligt binnen de mogelijkheden van onderwijs, opvoeding en kerk om deze
kinderen een plek te geven, zodat ze volledig tot bloei komen? Is er behoefte aan een christelijke
doorgaande leerlijn in onderwijs, wat doorsijpelt richting opvoeding en kerk?


Nog te veel en te vaak ontvangen (hoog)begaafde leerlingen onderwijs onder hun niveau. Docenten
vinden het moeilijk hun onderwijs af te stemmen op (hoog)begaafde leerlingen in de klas, gerichte
verdiepende vragen te stellen, open opdrachten te geven en de (hoog)begaafde leerling letterlijk de
ruimte te geven. De vraag die centraal staat: “Hoe geef je het juiste onderwijs aan (hoog)begaafde
leerlingen, zodat deze zich optimaal kunnen ontwikkelen?” Uit wetenschappelijk onderzoek is
gebleken dat de volgende aspecten van belang zijn in het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen:
‘Aansluiten bij de intellectuele capaciteiten’, “aandacht voor de karaktereigenschappen/ specifieke
kenmerken’ en ‘het ontwikkelen van vaardigheden gericht op het proces’. Tijdens het symposium
zullen in verschillende workshops deze aspecten verder uitgediept worden.


1) Aansluiten bij de intellectuele capaciteiten
Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is om de leerhonger van de (hoog)begaafde leerling te stillen.
Deze leerlingen vinden het fijn zich vast te kunnen bijten in complexe opdracht, of een opdracht
waarin het antwoord niet vastomlijnd is, creatief te kunnen denken. Leren dus! Een vader van een
hoogbegaafde leerling zei eens: “Als jij mijn zoon op school een shotje kennis geeft iedere dag, heb ik
thuis een tevreden kind”. Elke leerling heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling die gericht is
op een doorlopend ontwikkelingsproces. Groeien en bloeien in het onderwijs!
Er worden materialen ontwikkeld voor zowel het Primair Onderwijs als het Voortgezet onderwijs,
maar deze los in zetten dient niet het uiteindelijke doel en zijn slechts middelen. Het bekijken vanuit
een breder perspectief is noodzakelijk om de leerling tot bloei te laten komen. Het curriculum onder
de loep nemen, vakoverstijgende opdrachten gericht op het proces en de juiste begeleiding zijn
daarbij van cruciaal belang. Hier zal tijdens verschillende workshops aandacht voor zijn.


2) Aandacht voor de karaktereigenschappen/ specifieke kenmerken
Ieder mens heeft drie psychologische basisbehoeften, ‘relatie’, ‘competentie’ en ‘autonomie’.
Wanneer in voldoende mate wordt voldaan aan de behoefte aan relatie (‘anderen waarderen mij en
willen met mij omgaan’), aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en aan
competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’) is er welbevinden, motivatie, inzet en
zin in leren (betrokkenheid). Wordt hier door opvoeders (ook leraren) tekort gedaan, dan ontstaan
voorspelbaar taakhoudings- en motivatieproblemen op school (Luc Stevens).
Deze basisbehoeften geldt voor iedereen. (Hoog)begaafde leerlingen hebben eveneens de behoefte
om gezien en gehoord te worden. Dat vraagt van docenten kennis over hoogbegaafdheid, aandacht
voor modellen die er bestaan rondom hoogbegaafdheid (Renzulli, Mönks, Kieboom, Bloom, Dweck)
en voor de kenmerken van (hoog)begaafde leerlingen. In één van de workshop staat de vraag
centraal: ‘Moeten we ons onderwijs aanpassen of afstemmen?


3) Het ontwikkelen van vaardigheden gericht op het proces
Het derde aspect is het ontwikkelen van vaardigheden gericht op het proces (executieve functies als
zelfsturing, zelfreflectie en metacognitie)
Leerlingen leren eigen doelen te stellen, leren meer inzicht te ontwikkelen hoe zij precies leren,
fouten maken is juist leerzaam. Door open opdrachten te geven ligt de nadruk op het proces in plaats
van op het eindresultaat. Hierbij leert de (hoog)begaafde leerling structuur aan te brengen in de
opdrachten, leert om te gaan met tegenslagen tijdens de opdracht.
Door hun specifieke ontwikkeling hebben juist (hoog)begaafde leerlingen hier extra begeleiding en
ondersteuning voor nodig. Met name in het Voortgezet Onderwijs wordt er een groter beroep
gedaan op zelfsturing en/of metacognitieve vaardigheden zoals oriënteren, plannen en reguleren. Er
wordt een behoorlijk beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerling en op zijn leergedrag. Uit
onderzoek weten we inmiddels dat (hoog)begaafde leerlingen hier in het VO vaker tegenaan lopen.
Aandacht en aanbod voor deze vaardigheden in het onderwijs, in de opvoeding en in de kerk zijn dus
essentieel.


We nodigen je van harte uit om kennis te ontvangen, te delen, mee te denken en in gesprek te gaan
over de zin om een leerlijn te ontwikkelen voor (hoog)begaafde leerlingen in het christelijk
onderwijs? Wat is er tevens nodig thuis en in de kerk om goed aan te sluiten bij deze getalenteerde
kinderen en hen volledig tot bloei te laten komen?


Interesse? Kom 8 oktober naar Barneveld ( Van Lodenstein College)


Voor meer informatie en aanmelden zie onderstaande link: https://chb-beleid.nl/symposium-hb-2020/


Of neem contact op met Dhr J. de Goede: degoede@degoede-advies.nl


Uiteraard nemen we de regels van het RIVM i.v.m. het corona virus Covid-19 in acht!


Doortje Wüllschleger
Dé Basis onder Wijs &
Bestuurslid Choochem
dwullschleger@choochem.nl


Mirjam Floor/ Driestar educatief
Onderwijsadviseur
m.floor@driestar-educatief.nl 


 

Er zijn kosten verbonden aan dit symposium.
Choochemleden ontvangen 10 % korting.

 

Locatie: Van Lodenstein College Barneveld

Lunterseweg 94
3772 TS Barneveld 

 

Datum & tijd: Donderdag 8 oktober, van 14:00 – 17:00 uur 

 

Meer informatie over de workshops: Op de website van het Christelijk Hoogbegaafdheidsbeleid

U vindt hier het programma, maar ook meer informatie over de inleiders.

 

Opgeven: U kunt zich opgeven via het aanmeldformulier
Vergeet ook niet de schoolgegevens door te geven.

Meer informatie

Boekrecensie

'Hoogsensitieve ouders'

"Hoogsensitieve ouders"

Elaine N. Aron

Een uitermate geschikt boek voor de hoogsensitieve ouder. Met veel herkenbaarheid en handreikingen hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en opvoeden!

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."